Supervisie

Het doel van supervisie:
Supervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering, verspreid over langere tijd.
Kern is je persoonlijke ontwikkeling in relatie tot je werk. Daarbij gaat het om het leren van je eigen ervaringen, om gebalanceerder te presteren in de toekomst. Het integreren van je denken, voelen, houding en handelen  staat centraal.
 
 
Tijdens het supervisietraject wordt aan de hand van actuele ervaringen van de supervisant gereflecteerd op het (methodisch) handelen, de beleving, de intenties, de opvattingen en het referentiekader waarbij de volgende vragen aan de orde komen:
•  Welke aspecten en patronen functioneel en minder functioneel zijn in het beroepsmatig handelen ten aanzien van cliënten, collega’s en de organisatie.
•  Hoe deze aspecten en patronen zijn te veranderen zodat het professionele handelen voldoet aan de gewenste of gestelde eisen.
•  Wat de supervisant kan doen om de eigen beroepsuitoefening blijvend te verbeteren.
 
Van de supervisant wordt dus een bereidheid tot leren verwacht; hij draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Werkwijze: De opdrachtgever en/of cliënt dient een verzoek in voor een verkennend gesprek om de mogelijkheid voor supervisie te onderzoeken. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een offerte gemaakt. Bij akkoordbevinding kan een supervisietraject in gang worden gezet. Bij aanvang van dit traject wordt een supervisiecontract opgesteld waarin een aantal afspraken staan m.b.t. het aantal bijeenkomsten, vertrouwelijkheid, evaluaties, verslaglegging e.d.Supervisie kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden.
 
Frequentie:
Het aantal bijeenkomsten wordt in onderling overleg vastgesteld afgestemd op het leerproces van de supervisant(en).
De duur van de bijeenkomsten hangt af van de groepsgrootte of dat het individueel wordt gegeven, gemiddeld duurt het 1 ½ tot 2 ½ uur.In de regel bestaat  een supervisietraject uit 10 tot 12 bijeenkomsten van een afgesproken duur en met een interval van twee tot drie weken.Een groepssupervisie bestaat uit twee tot vier supervisanten.
 
Rapportage:
Door de supervisant en supervisor wordt in gezamenlijk overleg een rapportage ten behoeve van de opdrachtgever opgesteld waarin de leerdoelen, de gevolgde werkwijze, de verkregen inzichten en vermeldenswaardige ontwikkelingen worden beschreven.
 
 
Wat wil je leren?
Supervisiethema's kunnen zijn:
•  Beter inzicht verwerven in de dynamiek van je organisatie: de wisselwerking tussen doelen, taken, procedures en samenwerkingsrelaties.
•  Verhelderen van je eigen rol als professional of leidinggevende.
•  Beter leren omgaan met spanningsvelden tussen de organisatiedoelen, je eigen ambities en behoeften van collega's en opdrachtgevers.
•  Verbeteren van je vaardigheden zoals communiceren, plannen en prioriteiten stellen, sturen, beïnvloeden, presentatie, conflicthantering, etc.
•  Verhogen van je eigen werkplezier, met name door goede levens- en beroepskeuzes te maken en door je eigen energie op peil te houden.