Intervisie

Het doel van intervisie:
Het  verder ontwikkelen van communicatieve- en methodische vaardigheden bij de deelnemers van een intervisiegroep, aansturend  op het zelfsturend vermogen, met als doel dat zij uiteindelijk zelfstandig als intervisiegroep kunnen functioneren.
 
Het kan gaan om het opstarten van een intervisiegroep maar ook om een nieuwe impuls te geven aan een reeds bestaande intervisiegroep zodat zij met de verkregen kennis, methoden en technieken weer zelfstandig verder kunnen. Werkwijze: De opdrachtgever dient een verzoek in voor een verkennend gesprek om de mogelijkheden voor begeleide intervisie te onderzoeken.
 
In een eerste kennismaking met de groep plaats worden de mogelijkheden en verwachtingen besproken. Hierna wordt een offerte uitgebracht. Na akkoordbevinding kan het traject in gang gezet worden.
 
Van de deelnemers wordt bereidheid tot leren en een actieve inbreng verwacht ,zoals:
•   De inbreng van eigen werkervaringen.
•   Het lezen van de theorie van intervisie.
•   Het maken van reflectieverslagen, het voorbereiden van een bepaalde vorm van interviseren e.d.
 
Tijdens het begeleide intervisietraject komen de volgende aspecten aan de orde:
•   Structuur en opbouw van de intervisie als begeleidingsvorm.
•   Voorwaarden waar intervisie aan dient te voldoen.
•   Kennis opdoen en praktisch oefenen van de verschillende intervisie methoden.
•   Vaardigheid in het stellen van explorerende en reflecterende vragen, luisteren, feedback geven en feedback ontvangen.
 
Frequentie: Afhankelijk van de vraagstelling vanuit de opdrachtgever/ intervisiegroep wordt een begeleidingstraject uitgezet van minimaal drie en maximaal acht bijeenkomsten.
De begeleide intervisiegroep bestaat uit vier tot acht deelnemers, elke deelnemer ontvangt een reader waarin de theorie van intervisie beschreven staat.
 
Rapportage: Na afronding van de begeleide intervisie wordt er in overleg tussen de intervisiegroep en de supervisor een beknopte rapportage gemaakt ten behoeve van de opdrachtgever.
Na afronding van de training ontvangen de deelnemers een certificaat.